شرکت پارس کالابران ساینار در سال ۱۳۹۶ با بهره مندی از مدیران با تجربه در امر حمل و نقل و لجستیک تاسیس و خدمات خود را با توجه به تواناییهای باالفعل و باالقوه در اختیار صادر کنندگان, وارد کنندگان, تجار و شرکتهای حمل و نقل همکار قرارداده و توانسته در اندک زمان جایگاه خود را در خصوص ارائه سرویس های لجستیک به نحو شایسته ای پیدا کند