بارنامه

شرکت پارس کالابران آماده ارائه کلیه خدمان صدور بارنامه ، ارسال و فریت بار مسافری و تجاری ، ترخیص کالا از گمرکات و غیره با بهترین قیمت و هزینه می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

طبق قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بار نامه ، کلیه شاین شرکت ها موظف به ثبت صدور آن می باشند. بارنامه در واقع سند حقوق مالكيت بوده كه طرح آن در دو نوع براي حمل ونقل كالا هاي عمومي و حمل ونقل فراورده هاي نفتي ارائه شده و به صورت تمبردار و يا با الصاق تمبر توسط شركت حمل ونقل به صورت الكترونيكي صادر مي گردد.

حواله بار نامه

حواله ، برگه اي است كه به موجب قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه، توسط اداره كل يا نمايندگي ادارات كل، در اختيار

شركت ها

مؤسسات حمل ونقل

و يا نمايندگان آن قرار خواهد گرفت.

پارس کالابران ساینار و ارائه و صدور بار نامه

تعهد ایمنی کالا در طول حمل و مسئولیت جبران خسارات وارده به کالاا در طول حمل

مسئولیت تلف یا گمشدن کالا

رسانیدن به موقع کالا به مقصد و مسئولیت ناشی از تأخیر در تحویل کالا در مقصد.

تبعیت از دستورات فرستنده

ارسال و فریت بار ، همچنین صدور بار نامه با بهترین هزینه و قیمت های اقتصادی

برای کسب اطلاعات بیشتر از خدمات پارس کالابران ساینار و استعالم قیمت و هزینه صدور بارنامه با شماره 09122573639 تماس بگیرید.